Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin reguluje zasady prowadzenia kursów językowych online (przez komunikator Skype) oraz przez telefon w ramach usług opisanych na stronie Angielski przez Skype (angielski-przez-skype.pl) świadczonych przez firmę Next Level Company Dawid Cieśla o numerze NIP 8522396840, dalej określaną jako „firma”.
 • Firma prowadzi indywidualne kursy języka angielskiego online w ramach świadczonych przez firmę usług językowych (PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane).
 • Każdy uczeń korzystający z usług firmy ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie nauki jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • W ramach wykupionego przez ucznia kursu językowego, firma zobowiązuje się do realizacji zajęć.

Zapisy na lekcje

 • W celu rozpoczęcia nauki należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie angielski-przez-skype.pl lub skontaktować się bezpośrednio z nauczycielem poprzez formularz kontaktowy.
 • Terminy zajęć są ustalane przed rozpoczęciem nauki, lecz mogą zostać dowolnie zmienione, jeżeli uczeń i nauczyciel wyrażą zgodę na proponowane zmiany.
 • Jednostka lekcyjna trwa 60 minut.

Płatności

 • Wszystkie podane w cenniku ceny lekcji są cenami brutto.
 • Uczeń otrzyma potwierdzenie dokonania wpłaty w postaci faktury.
 • Opłaty za lekcje należy uregulować z wyprzedzeniem minimum 48h przelewem na podane przez nauczyciela konto bankowe w Polsce lub przez PayPal (karty kredytowe lub bezpośredni przelew PayPal).
 • Uczeń może opłacić dowolną ilość lekcji (minimum 1 lekcja). Opłacone lekcje mają ważność 6 miesięcy od momentu dokonania wpłaty lub wystawienia faktury potwierdzającej wpłatę.
 • Uczeń może zrezygnować z zajęć i zażądać zwrotu należności za lekcję, który wypłacany jest w całości do 30 dni od daty zaksięgowania wpłaty. W późniejszym terminie przyznawany jest zwrot 50% pozostałych lekcji. W przypadku, gdy uczeń posiada wykupionych więcej niż 8 zajęć, potrącana jest wartość maksymalnie 4 lekcji, pozostała część jest zwracana w całości.

Realizacja zajęć

 • Zajęcia mogą odbywać się za pośrednictwem dowolnego komunikatora - niekoniecznie Skype. W przypadku wyboru innego komunikatora niż Skype, uczeń i nauczyciel muszą wyrazić zgodę na użycie wybranej aplikacji. Zajęcia mogą także odbywać się przez telefon. W obydwu przypadkach uczeń zobowiązany jest do sprawdzenia jakości połączenia oraz mikrofonu. Jeżeli przeprowadzenie zajęć jest niemożliwe ze względu na słabą jakość połączenia ze strony ucznia, uczeń ponosi koszt w wysokości 100% ceny lekcji.
 • Przekładanie i odwoływanie lekcji (zarówno przez ucznia, jak i nauczyciela) musi być zgłaszane minimum 48h przed umówionym terminem zajęć. W przeciwnym wypadku strona odwołująca ponosi koszt w wysokości 100% ceny lekcji na rzecz drugiej osoby.
 • W przypadku, gdy uczeń spóźni się na lekcję, nauczyciel jest zobowiązany poczekać 15 minut. Po tym czasie nauczyciel nie ma obowiązku czekać dłużej. W przypadku, gdy nauczyciel spóźni się na lekcję, uczeń zobowiązany jest poczekać 15 minut. Czas spóźnienia będzie doliczony do kolejnej lekcji lub uczeń otrzyma pełną lekcję gratis w przypadku spóźnienia nauczyciela przekraczającego 15 min.
 • Zajęcia realizowane są bez kamery.

Dane osobowe

 • Administratorem Państwa danych osobowych, po zapisaniu się na lekcje w serwisie jest Next Level Company z siedzibą w Szczecinie (71-012), przy ul. Bronowickiej 3/10. Podanie danych jest dobrowolne.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w „Regulaminie”.
 • Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.
 • Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 • System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 • Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.
 • W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych.
 • Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziecie Państwo otrzymywać żadnych wiadomości od Administratora.
 • Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Postanowienia końcowe

 • Dokonanie opłaty za kurs jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień regulaminu kursów. Aktualny regulamin kursu jest dostępny na stronie internetowej angielski-przez-skype.pl.
 • Żadne dane klientów firmy nie zostaną udostępnione innym podmiotom w jakichkolwiek celach, nie będą przetwarzane w celach handlowych i marketingowych.